Page 4 - הגדה של פסח
P. 4

‫ִס ָּמ ֵני ַה ֵּס ֶדר‬

                     ‫ַק ֵּדׁש יקדש על היין‬

         ‫ּו ְר ַחץ ייטול ידיו לפני הסדר‬

         ‫ַּכ ְר ַ ּפס יאכל ירקות במי מלח‬

         ‫ַי ַחץ יבצע מצה אמצעית לשניים‬

         ‫ַמ ִּגיד יאמר את ההגדה‬

         ‫ָר ְח ָצה ייטול ידיו לפני הסעודה‬

                     ‫מֹו ִציא יברך המוציא‬

                     ‫ַמַָּצה יברך על המצה‬

                     ‫ָמרֹור יאכל מן המרור‬

         ‫ּכֹוֵרְך יאכל מצה על מרורים‬

         ‫ֻשׁ ְל ָחן‪-‬עֹוֵרְך יאכל סעודת החג‬

         ‫ָצפּון יאכל מן האפיקומן שהצפין‬

‫אני אוהב את פסח‬      ‫ָּב ֵרְך יברך ברכת המזון‬
             ‫ַהֵּלל יאמר תפלת הלל‬
‫ופסח הוא גם השם"‬ ‫ִנ ְר ָצה הסדר והתפלה כרצון הבורא‬
 ‫של אח שלי "‬

  ‫דוד‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9